Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1.1 Onder opdrachtgever: De (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het boeken. Schriftelijk vastgelegd via mail hier na te noemen als contract.

1.2 Onder opdrachtnemer: De (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht tot levering van het in het contract vermelde dienst. Dit geval Circle Bookings (KVK 69243875).

1.3 Onder contract: Een schriftelijk overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot levering van een vermelde dienst.

1.4 Onder dienst: Iedere dj, artiest of leverancier van aanverwante diensten (in de meest ruime zin), alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 Onder productiedatum: De (eerste) dag waarop het krachtens een contract door opdrachtnemer / dienst uit te voeren optreden zal plaatsvinden.

1.6 Onder locatie / tijd: De met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) optreden.

1.7 Onder uitkoopgage dienst: De all-in prijs voor de desbetreffende dienst, met inbegrip van belastingen, premieheffing (uitgezonderd auteursrechten) en bemiddeling fee.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en contracten met opdrachtnemer.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.”

Artikel 3 – Offertes

3.1 Offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.

3.2 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 7 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

3.3 Indien anders vermeld, zijn alle prijzen op de website van Circle Bookings onder voorbehoud, exclusief omzetbelasting, exclusief reis- en vervoerskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3.4 Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Artikel 4 – Uitvoering van een overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.

4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever

5.1 Indien anders overeengekomen dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van auteursorganisatie BUMA, en SENA welke zijn vastgesteld (onder voorbehoud) op 7% van het uitkoopgage. Zie daarvoor www.bumastemra.nl.

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd optreden.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende om de veiligheid te waarborgen van dienst en bezoekers van een krachtens overeenkomst uitgevoerd optreden.

5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

5.5 Indien de dienst alleen een Club DJ betreft en niets anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor professionele geluidsapparatuur. Hieronder wordt minimaal het volgende verstaan: – Een werkende geluid set, minimaal bestaande uit 2 luidsprekers, een versterker en alle bekabeling, van één van de volgende merken: Electro Voice, JBL, D&B, HK-audio,

Dynacord, Nexo, TurboSound. Andere merken uitsluitend in overleg.

 • Twee enkele CDspelers, voorzien van “”pitch control”” (snelheidsregeling), handmatige cue en snelstart van het merk Pioneer. Type CDJ2000. Andere merken en types uitsluitend in overleg. Tegen extra betaling kan DJ apparatuur bij geboekt worden. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd.
 • Een mengpaneel met minimaal viervoudige toonregeling (excl microfoon ingang) alsmede gain regeling van de merk Pioneer. DJM800, DJM850, DJM900 Nexus. Andere merken en types uitsluitend in overleg. Tegen extra betaling kan DJ apparatuur bij geboekt worden. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd
 • Mogelijkheid tot aansluiten headphone en microfoon.
 • Voor enkele dienst gelden aanvullende eisen.

5.7 Indien de dienst stroom nodig heeft dient opdrachtgever hier zelf zorg voor te dragen (minimaal 1 geheel vrije groep van 220 volt / 16 ampere, tenzij anders vermeld). De stroomvoorziening mag niet meer dan 10 meter van de plaats van optreden verwijderd zijn. 5.8 Indien de dienst een podium nodig heeft dient opdrachtgever hier zelf zorg voor te dragen. Dit kan als extra dienst bij geboekt worden tegen extra kosten.

 • De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 40 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 40 meter bedraagt en/of obstakels zoals trappen bevat dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal twee personen om mee te helpen, zowel voor als na het optreden. Indien hier niet aan wordt voldaan, worden hier achteraf extra kosten, a 200 euro, voor in rekening gebracht.
 • Tijdens op en afbouw werkzaamheden en vanaf twee uur voor het optreden tot één uur na het optreden dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal 2 consumpties per uur per crewlid die namens Circle Bookings aanwezig is.
 • Indien de dienst langer is dan 6 uren dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voor maximaal drie crewleden per dienst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6 – Opschorting en annulering

 • Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten en/of annuleren, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
 • Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren optreden uit te stellen of te annuleren.
 • Bij uitstel of annulering door de opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor de uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer:
 • In geval van uitstel of annulering uiterlijk 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium.
 • In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen dertig dagen en zeven dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van dat honorarium.”
 • In geval van uitstel of annulering tot uiterlijk zeven dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium. Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het optreden, alsnog de volledige vooraf prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

Artikel 7 – Facturen en betaling

7.1a De opdrachtgever dient 100% van het honorarium 5 dagen voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan. Hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 10 aan Circle Bookings verschuldigd is binnen zeven dagen na dagtekening integraal te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.

7.1b Indien 100% van het honorarium niet tijdig vooraf is voldaan heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht te annuleren zonder dat opdrachtgever recht heeft op tegemoetkoming of korting. De opdrachtgever is dan alsnog verplicht 100% van het honorarium te voldoen. 7.2 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitenrechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 • Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met verplichting voor opdrachtgever om opdrachtnemer volledig schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten en van 100% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de bijeenkomst betrokken derden.
 • Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.
 • Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.
 • Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.”
 • Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 2% per maand. Na 14 dagen verzuim worden er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 • Indien anders overeengekomen, komen de verschuldigde BUMA/STEMRA- en/of SENA rechten voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgt. De opdrachtgever vrijwaart Circle Bookings en de door deze ingeschakelde artiesten voor hetgeen uit vermelde hoofde aan BUMA/STEMRA- en/of SENA gelden dient te worden voldaan.

Artikel 8 – Tekortkomingen opdrachtgever

 • Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.

 Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

 • In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer.
 • Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen 4 dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan dienst of materiaal daartoe behorend, voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten, opdrachtnemer of personeelsleden behorende bij de dienst, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek.

Artikel 10 – Overmacht

 • Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een dienst wegens ziekte. Uiteraard zal in een zodanig geval wel geprobeerd worden een gelijkwaardige vervanging te regelen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
 • Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

 

Artikel 11 – Klachten

11.1 In geval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 (twee) dagen na datum van de uitvoering van de opdracht, per aangetekende brief aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, zulks bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van iedere aanspraak. 11.2 Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt opdrachtnemer geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 12 – Geschillen

 • Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie aan de door een onafhankelijke partij ingestelde geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.
 • Indien het advies van de geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van opdrachtnemer. 12.3 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Laatst gewijzigd 28 november 2017